Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Pogorzyce na lata 2010-2017 to dokument strategiczny określający rozwój wsi w sferze społeczno-gospodarczej.

„Plan Odnowy Miejscowości Pogorzyce na lata 2010 – 2017 ” zawiera w szczególności:
a) charakterystykę miejscowości,
b) inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości,
c) ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,
d) opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców
e) opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność
lokalną (Uchwala N r 1 / 2 0 1 0 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pogorzyce z dnia 14 sierpnia 2010 roku)

Działania znajdujące się  w Planie realizują cele ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju – dokumencie strategicznym Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”, która obejmuje swoim zasięgiem powiat chrzanowski.

Plan uwzględnia zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów.”

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych jak i zewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości. Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, władze samorządowe gminy, organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców, sektor publiczny i prywatny.